facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
הירחון הסטטיסטי לישראל - מרס 2015
סקרי בחירות, בעיות בסטטיסטיקה והצעה לפתרונן
יום חינוך ארוך והשפעתו על הכנסות של אימהות מעבודה (נייר עבודה)
ירחון סקרי כוח אדם פברואר 2015
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2015
הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012 סיכומים כלליים
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2014
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תעשיית הביוטכנולוגיה בישראל: 2013-2010 1.4.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: ינואר 2015 1.4.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים: דצמבר 2014 - פברואר 2015 31.3.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות - 2013-2011 31.3.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: דצמבר 2014 - פברואר 2015 31.3.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט כלי רכב מנועיים בישראל בשנת 2014 30.3.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/03/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/03/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/03/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 01/04/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 פברואר 2015
98.5  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  פברואר 2015 -0.7 %
אוכלוסייה לסוף  פברואר 2015 8,320.1 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  פברואר 2015 5.3 %
סך הכול משרות פנויות  פברואר 2015 74,913  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  ינואר 2015 9,475 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע רביעי 2014 280,011 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  פברואר 2015 -21.2 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  פברואר 2015 0.3 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©