חשבונות לאומיים, 2006-1995 
פרסום מספר: 1311
פורסם: 24/01/2008  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה מלאה להדפסה גרסה מלאה להדפסה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים, הגדרות שכר, תמורה ועלות עבודה, המקורות לנתונים, השוואה לפרסומים קודמים מעבר על    
מעבר אלאומדנים שנתיים    
מעבר אלאומדנים רבע-שנתיים, מנוכי עונתיות    
מעבר אלאומדנים רבע-שנתיים, מקוריים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים, הגדרות שכר, תמורה ועלות עבודה, המקורות לנתונים, השוואה לפרסומים קודמים  
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
תרשימים
תוצר מקומי גולמי ותוצר המגזר העסקי 1.  
תוצר מקומי גולמי והוצאה לצריכה פרטית לנפש 2.  
התוצר המקומי הגולמי ועודף היבוא 3.  
יבוא ויצוא סחורות ושירותים ,למעט יבוא ביטחוני 4.  
חיסכון לאומי לפי מגזר 5.  
מקורות מימון ההשקעה הגולמית המקומית 6.  
אומדנים שנתיים   Zip
הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק 1. Excel
תוצר מקומי גולמי, הכנסה ראלית ורווחים (הפסדים) מתנאי סחר 2. Excel
התוצר המקומי הגולמי והנקי של המגזר העסקי, במחירי שוק 3. Excel
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה, במחירים קבועים 4. Excel
תמורה לשכירים ליחידת תוצר מקומי נקי, במחירים שוטפים 5. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית 6. Excel
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 7. Excel
השקעה גולמית מקומית 8. Excel
השקעה גולמית מקומית בתשתיות, לפי ענף כלכלי 8א. Excel
השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים של המגזר הממשלתי 8ב. Excel
השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993) 9. Excel
יצוא סחורות ושירותים 10. Excel
יבוא סחורות ושירותים 11. Excel
יצוא ויבוא סחורות ושירותים, כולל מסים ותמיכות 12. Excel
מקורות ושימושים במקורות 13. Excel
תוצר מקומי גולמי, במחירי שוק ותוצר מקומי נקי, במחירי בסיס, לפי מגזר 14. Excel
תוצר מקומי נקי ותוצר עסקי נקי, לפי ענף כלכלי 15. Excel
תוצר מקומי נקי, לפי ענף כלכלי 16. Excel
תוצר מקומי גולמי והכנסה לאומית 17. Excel
חלוקת ההכנסה הלאומית 18. Excel
חלק התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הנקי, במחירי שוק - המגזר העסקי 19. Excel
חלק התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק - המגזר העסקי 20. Excel
מלאי הון נקי, למעט דיור 21. Excel
משרות, משרות שכיר ושעות עבודה בשבוע, לפי ענף כלכלי 22. Excel
הכנסה לאומית פנויה וחיסכון לאומי 23. Excel
חשבונות המגזר הממשלתי 24. Excel
הכנסות והוצאות שוטפות של הממשלה, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים ומוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח 25. Excel
הכנסה פנויה וחיסכון משקי הבית ומוסדות פרטיים ללא כוונת רווח 26. Excel
הכנסה פנויה מותאמת וחיסכון של משקי בית ומוסדות פרטיים ללא כוונת רווח 27. Excel
עסקות עם חו"ל 28. Excel
מקורות מימון ההשקעה הגולמית המקומית 29. Excel
מסים 30. Excel
תמיכות שוטפות ומענקי הון למגזר העסקי 31. Excel
הכנסה ששולמה בחו"ל - נטו 32. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
אומדנים רבע-שנתיים, מנוכי עונתיות   Zip
הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק 33. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית 34. Excel
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 35. Excel
השקעה גולמית מקומית 36. Excel
יצוא סחורות ושירותים 37. Excel
יבוא סחורות ושירותים 38. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
אומדנים רבע-שנתיים, מקוריים   Zip
הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק 39. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית 40. Excel
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 41. Excel
השקעה גולמית מקומית 42. Excel
יצוא סחורות ושירותים 43. Excel
יבוא סחורות ושירותים 44. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9135
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©